สินเชื่อพิโกพลัส

สินเชื่อพิโกพลัส

     ให้บริการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวงการคลังวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ท่าน

คุณสมบัติของผู้กู้

บริษัท ทวีชัย พิโก จำกัด (สำนักงานใหญ่ ราษีไศล)

- ต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท ทวีชัย พิโก ยโสธร จำกัด

- จะต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

หลักฐานการขอกู้

- บัตรประชาชน

- ทะเบียนบ้าน

- และเอกสารค้ำประกันอย่างอื่นเช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก. , น.ส.3ข.