image

จํานํา กับ จํานอง ต่างกันอย่างไร

จำนอง จำนำ แตกต่างกันอย่างไร

การจำนอง

การที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินที่มีค่านำมาประกันเพื่อกู้เงินมาใช้  โดยใช้เป็นหลักประกันคือ อสังหาริมทรัพย์  คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
เช่น คอนโด โฉนดที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ โดยการจำนอง ผู้จำนองต้องนำสินทรัพย์ไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง
ซึ่งต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ต้องโอนที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง

สาระสำคัญ

  1. ทรัพย์สินที่นำมาจำนองจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์
  2. ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนอง โดยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้จำนองอยู่
  3. ผู้จำนองเป็นลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้
  4. มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที ณ กรมที่ดิน

ในกรณีที่ผู้จำนองไม่สามารถชำระหนี้ได้

เจ้าหนี้ต้องทำการฟ้องร้องเพื่อบังคับจำนองโดยการที่จะนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาด ยึดสินทรัพย์เป็นของผู้รับจำนอง
แล้วนำเงินมาจ่ายคือให้กับผู้รับจำนองตามวงเงินที่รับจำนองมา

การจำนำ

การที่ผู้จำนำ นำทรัพย์สินที่มีค่านำมาประกันเพื่อกู้เงินมาใช้   โดยใช้เป็นหลักประกันคือ สังหาริมทรัพย์ส่งมอบให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ครอบครองเรียกว่า
ผู้รับจำนำ เพื่อประกันการชำระหนี้ ทรัพย์สินที่จำนำได้คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ ได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ทองรูปพรรณ สร้อย แหวน เพชร

สาระสำคัญ

  1. ทรัพย์สินที่นำมาจำนำเป็นสังหาริมทรัพย์
  2. ผู้จำนำต้องมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำ
  3. ผู้จำนำเป็นลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้
  4. มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. ไม่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่ผู้จำนองไม่สามารถชำระหนี้ได้

สามารถนำสิ่งที่ผู้จำนำมอบให้ บังคับจำนำและไปขายทอดตลาดได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งของศาล

 

ทุกท่านคงได้เห็นแล้วว่า จํานํา กับ จํานอง มีข้อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน
การส่งมอบทรัพย์สิน สถานะการเป็นลูกหนี้ การฟ้องร้อง การจดทะเบียน และการบังคับขายในกรณีที่ผู้จำนองและจำนำไม่สามารถชำระหนี้ได้
และหวังว่าทุกท่าน จะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าการจำนองและการจำนำต่างกันอย่างไร

แต่หากใครกำลังจะสนใจต้องใช้เงินด่วนและต้องการจำนอง อสังหาริมทรัพย์ สามารถจำนองกับเราได้ สามารถเข้าไปปรึกษาให้ฟรีได้ที่ โทร. 045-681133